Karnatika

by Eero Hämeenniemi

Empty sheet

Eero Hämeenniemi

Karnatika

Music Finland

Description

Kolme ohjelmakommenttia:

1) Musiikinystävälle

Unohda Intia. Unohda se, mitä olet tottunut odottamaan ’modernilta musiikilta’. Kuuntele. (Äläkä lue tämän pidemmälle!)

2) Maailmanmusiikin harrastajalle

Karnatika on syntynyt eteläintialaisen klassisen musiikin inspiroimana, mutta se on täysin länsimaista musiikkia. Olen antanut kappaleille Etelä-Intian -karnaattisen musiikin tärkeiden sävellysmuotojen nimet, mutta en ole pyrkinyt siirtämään noita muotoja sellaisinaan sinfoniaorkesterin maailmaan. Olen vain tarttunut kunkin muodon johonkin sellaiseen puoleen, jonka uskon koskettavan länsimaista kuulijaa.

Kappaleet seuraavat toisiaan samassa järjestyksessä kuin niiden esikuvat karnaattisessa konsertissa. Varnam on lämmittelynumero, etydi, jossa sama idea esitetään ensin hitaasti, sitten nopeammin. Kriti on karnaattisen musiikin tärkein sävellysmuoto, ja muistuttaa melko paljon länsimaista rondoa. Ragam, Tanam, Pallavi on laajamuotoisin kappale, jossa lyhyttä ydinteemaa käsitellään ja kehitellään hyvin monilla eri tavoilla. Shabdam muodostaa kokonaisuuden hitaan osan. Siinä teema kulkee eri tonaaliteettien kautta. Tässä tapauksessa niitä on vain kaksi. Thillana on vilkas lopetus, jota seuraa lyhyt sordinoidun trumpetin meditaatio, Mangalam. Kaikki kappaleet ovat lyhyitä. Kriti kestää vain kaksi minuuttia, Ragam, Tanam, Pallavi peräti viisi.

3) Säveltäjäkollegoille

Karnaattisen musiikin multidimensionaalinen karakteri/parametriavaruus on inspiroinut minut luomaan sarjan kompakteja transformaatiosarjoja, joissa avaruuden topologista heterogeenisuutta hyödyntäen saadaan aikaan prosesseja, joiden ei-symmetrisyys ei kuitenkaan välttämättä johda epäsymmetriaan.

© Eero Hämeenniemi, 1995

(Radion sinfoniaorkesteri)

(ohjelmakommentti teoksen kantaesitykseen 8.11.1995)

Tre programkommentarer:

1) För vänner av musik

Glöm Indien. Glöm allt det som du väntar dig av ’modern musik’. Lyssna. (Sluta läsa här!)

2) För vänner av världsmusik

Karnatika har inspirerats av den klassiska sydindiska musiken, men kompositionen är ändå helt västerländsk musik. Jag har givit styckena namn som motsvarar den sydindiska karnatiska musikens centrala kompositionsformer, men jag har inte försökt ympa in dem som sådana på symfoniorkesterns värld. Jag har bara tagit fasta på några drag i musiken som jag tror kunde nå den västerländske lyssnaren. Styckena spelas upp i samma ordningsföljd som deras förebilder vid en karnatisk konsert. Varnam är ett uppvärmningsnummer, en etyd där en och samma idé först presenteras långsamt och sedan snabbare gestalt. Kriti är den viktigaste formen i den karnatiska musiken och påminner i ganska hög grad om ett västerländsk rondo. Ragam, Tanam, Pallavi är det mest omfattande stycket. Där behandlas och utvecklas ett kärntema på många olika sätt. I Shabdam, som är helhetens långsamma sats, exponeras temat i olika tonaliteter – i detta fall bara två. Thillana utgör en livlig avslutning som efterföljs av en kort meditation för sordinerad trumpet, Mangalam. Alla stycken är korta. Kriti tar bara två minuter, Ragam, Tanam, Pallavi hela fem minuter.

3) Till mina tonsättarkolleger

Den karnatiska musikens mångdimensionella karaktär/parameterrymd har inspirerat mig till att skapa kompakta transformationsserier, i vilka man genom att utnyttja rymdens heterogena topologiska karaktär åstadkommer icke symmetrisk processer som inte nödvändigtvis leder till asymmetri.

© Eero Hämeenniemi, 1995

(Radions symfoniorkester)

(övers. © Jan Granberg)

(programkommentar till verkets uruppförande den 8 November, 1995)

Três notas de programo:

1) Para o amante da música

Esqueça a Índia. Esqueça o que está acostumado a esperar da ‘música moderna’. Escute. (E não leia mais!)

2) Para o conhecedor das músicas tradicionais do mundo

Karnatika foi inspirada na música clássica do sul da Índia mas é inteiramente ocidental na sua substância. Dei às peças os nomes das principais formas de composiçao na música karnatica da Índia do Sul, mas não tentei transpor essas formas como tais para o mundo da orquestra sinfónica. Para cada uma, aproveitei um aspecto que eu acredito que interessará ao ouvinte ocidental.

As peças sequem a mesma ordem dos seus modelos num concerto de karnatika. Vamam é um número de aquecimento, um estudo, tocado primeiro lentamente e depois mais rápido. Kriti é a forma mais importante de composição em karnatika, similar ao rondo ocidental. Ragam, Tanam, Pallavi é a peça mais longa, processando e desenvolvendo, de várias maneiras, um curto tema central. Shobdam é o andamento lento; nele, um tema passa por diferentes tonalidades (aqui existem somente duas). Thillana é a alegre peça final, seguida de uma meditação para trompete, Mangalam. Todas as peças são bem pequenas. Kriti dura somente dois minutos, enquanto Ragam, Tanam, Pallavi dura cinco minutos.

3) Para os meus colegas compositores

O caracter multidimensional e o parâmetro de espaço da música karnatica inspirou-me a criar uma série de sequências de transformação compacta nas quais, utilizando a heterogeneidade topológica do espaço, um certo número de processos são gerados, cuja não-simetria, não conduz, necessariamente, à assimetria.

© Eero Hämeenniemi


Instrumentation

2222 4220 21 0, pno, str [2.fl+picc, 2.ob+ehn, 2.cl+bcl]


Category

Works for Orchestra or Large Ensemble


Premiere

Finnish Radio Symphony Orchestra, cond. Jukka-Pekka Saraste, Helsinki, November 8, 1995.


Movements

1. Varnam, 2. Kriti, 3. Ragam, Tanam, Pallavi, 4. Shabdan (ragamalika), 5. Thillana, 6. Mangalan


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Finnish Broadcasting Company.


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF13495


+ Add information

Score


51 pages
A3-portrait

19.80 € 18.00 € excl. vat