Noharmus

by Pentti Raitio

Empty sheet

Pentti Raitio

Noharmus

Music Finland

Description

Teoksen nimi johdetaan sanoista Nomus ja Harstad (No-Har-Mus). Sävellyksen tilaaja edellytti, että teos on esitettävissä oppilasorkestereilla, joissa on mukana esimerkiksi vain kaksi vuotta viulunsoittoa opiskelleita ja että joitakin harvinaisempia soittimia on mahdollisuus korvata yleisemmin käytetyillä. – Sävellyksen toteuttaminen näillä ehdoilla oli vaikea, mutta mielenkiintoinen ja haastava.

Noharmus on yksiosainen. Sen lyhyet melodiset motiivit rakentuvat pääasiassa sekunti- ja terssi-intervalleista. Melodiamotiivit laajenevat jousien esittämässä, vastakohtia valottavassa välijaksossa. Keskeinen motiiviaihe on myös puhaltimien staccatot, jotka liittyvät lyömäsoittimien hallitsevaan ilmapiiriin.

Eräs olennaisista piirteistä sävellyksessä on se, että puhaltimet "vapautuvat" teknisistä vaikeuksista aleatorisissa jaksoissa, joiden oikeaoppisessa toteutuksessa ymmärrettävästi kapellimestari on avainasemassa. Tässä sävellyksessä aleatoriikan keskeisenä tarkoituksena on saada aikaan oppilastasoisten soittajien tuottama voimakas dynaaminen kasvu – kaaokseen saakka, joka palautuu (tahdeissa 128–141) viulusoolon kautta purkautuen sävellyksen alun muistumiin.

© Pentti Raitio, 1984

Verkets namn är härlett från orden Nomus och Harstad (No-Har-Mus). Beställaren förutsatte att verket skulle kunna spelas av en elevorkester, där en del av de medverkande hade spelat bara två år violin, och att några ovanligare instrument skulle kunna ersättas med vanligare. Det var svårt att skriva verket på dessa villkor, men uppdraget var intressant och utmanande.

Noharmus är ensatsig. Dess korta melodiska motiv baserar sig huvudsakligen på sekund- och tersintervall. Melodimotiven utvidgas i den kontrastbelysande mellandelen, som spelas på stråkarna. Ett centralt motiv utgör också blåsinstrumentens staccaton, som är förknippade med slagverkens dominerande atmosfär.

Ett av de väsentliga dragen i kompositionen är, att blåsinstrumenten "befriar sig" från tekniska svårigheter i de aleatoriska avsnitten, för vilkas genomförande dirigenten, som man väl kan förstå, står i nyckelposition. I den här kompositionen är aleatorikens centrala mål att exekutörerna, som är på elevnivå, skall kunna åstadkomma en stark dynamisk ansvällning som leder ända fram till ett kaos, som avtar med violinsolot (i takterna 128–141) och som upplöses till reminiscenser från början av kompositionen.

© Pentti Raitio, 1984


Instrumentation

3222 2220 14 0, str [pic, 2ob/2fl, 2fag/2cl in B, 2cor/2tr in B.]


Premiere

Symphony Orchestra of the Northern Region, cond. Ilpo Mansnerus, Harstad (Norway), 24 Jun 1979.


Commisioned by / dedications

Commissioned by Norsk Musikkskoleråd.


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF3751


+ Add information

Score


39 pages
Special size

16.50 € 15.00 € excl. vat