Mannerkantaatti (45./1985)

by Mikko Heiniö

Continent Cantata

Empty sheet

Mikko Heiniö

Mannerkantaatti (45./1985)

Music Finland

Description

The scale and character of Heiniö’s 1985 composition Continent Cantata — and the postponement by seven years of its first performance — can be explained in part at least by the fact that the work was originally commissioned for the 150th anniversary of the City of Jyväskylä.

The cantata is based on texts by the Finnish poet Lassi Nummi. The freetonal idiom derives primarily from two harmonic structures. At both the beginning and end of the work we hear the motto-like Prometheus chord; fire and vulcanicity are pivotal themes in Nummi’s poem anthology. A 12-note chord based on harmonics symbolizes the continent and mountains rising from the deeps. Tonal allusions come into the picture at the point where Nummi’s text shifts from natural forces to a more human plane: the waltz theme at the end of the second movement and the ‘restaurant music’ in the 3rd, with its transformation in the a cappella section.

© Mikko Heiniö, 1992

(written for the premiere of the work, August 21, 1992)

(translated by © Susan Sinisalo)

Mannerkantaatin laajuus ja luonne – samoin kuin kantaesityksen myöhästyminen seitsemällä vuodella – selittyvät sillä, että teos tilattiin alunperin Jyväskylän kaupungin 150-vuotisjuhliin.

Kantaatti perustuu Lassi Nummen runosarjaan Uumenista. Vapaatonaalinen sävelkieli on johdettu lähinnä kahdesta harmonisesta struktuurista. Teoksen alussa ja lopussa esiintyy moton tavoin Prometheus-sointu; tuli ja vulkaanisuus ovat keskeisiä teemoja Nummen runoelmassa. Yläsävelsarjalle rakentuva 12-sävelsointu puolestaan symboloi syvyyksistä kohoavaa mannerta ja vuoria. Tonaaliset alluusiot astuvat kuvaan siinä vaiheessa, kun Nummen kuvakieli siirtyy luonnonvoimista lähemmäksi ihmistä: valssiteema 2. osan lopussa sekä 3. osan ’ravintolamusiikki’ ja sen transformaatio a cappella -taitteessa.

© Mikko Heiniö

Kontinentkantatens dimensioner och prägel – liksom också det faktum att uruppförandet försenades med sju år – kommer sig av att verket ursprungligen beställdes för Jyväskylä stads 150-årsjubileum.

Kantaten bygger på Lassi Nummis diktsvit Uumenista. Det fritonala tonspräket är närmast härlett ur två harmoniska strukturer. I slutet och i början av verket uppträder Prometheus-harmonin som ett motto. Eld och vulkanitet är centrala teman i Lassi Nummis poem. Ett tolvtonsackord som bygger på en övertonsserie symboliserar å sin sida en kontinent och berg som höjer sig ur djupet. I det skedet då Nummis bildspråk övergår från naturkrafterna till människan, träder de tonala allusionerna in i bilden: valstemat i slutet av andra satsen och ’restaurangmusiken’ i tredje satsen, som transformeras i a cappella-delen.

© Mikko Heiniö, 1992

(programmkommentar till verkets uruppförande den 21 august 1992)

(övers. © Jan Granberg)


Instrumentation

2222 4331 12 0, pno, str, chx, sopr solo, baryt solo [1fl+1pic, 1ob+1ehn, 1cl+1cl in Es, 1cl+bcl, 1fag+cfag]


Category

Vocal and Choral Works


Language

Fi


Opus no.

op.45


Lyricist

Nummi Lassi (san.)


Premiere

Satu Vihavainen, soprano, Pertti Lehtinen, baritone, Helsinki Philharmonic Orchestra, cond. Pertti Pekkanen, Helsinki Festival, August 21, 1992.


Archive number

MF8205


+ Add information